Duilleag air beith

Chì mi beith tro uinneag
air nach eil gruag ùr uaine,
tha a geugan dubh lom a-nist
ann an geamhradh thar smuain.

Uill tha aon duilleag oirre fhathast
a tha beag bideach buidhe,
a’ tionndadh ann an oiteag
a tha, ’s cinnteach, fuar.

Ach fuirich. Tha uisge na maidne
a’ laighe oirre mar ghlainne,
a’ sgoltadh an solais
a-rèir laghan nàdair:

dathan a’ nochdadh,
dearg-uaine-buidhe-ghorm,
a’ lasadh gu luath
an aghaidh dhubharachd na coille,

a’ deàrrsadh mar an aon reul sin
a chì thu air oidhche sgòthach –
geal ’s uile dathach –
aobhar a bhith an dòchas.

An Spealadair Aonaranach

(as dèidh an dàin le Wordsworth)

Bho Loch an Tuirc gu Rue Racine
agus air ais gu Loch an Tuirc

agus sibhse aig bòrd
a’ feuchainn ri cuimhneachadh
air turas eile
a-measg nan innsean iomallach –

latha an t-samhraidh
agus nighean a bha ris an fheur
a’ seinn, tha sibh ag innse dhuinn,
ann an teas àm nan cruachan.

An robh ad oirre idir
a’ chaileag bheag bhàn siud?
Neo an robh i mòr agus donn?
Chan eil sibhse ag ràdh.

Dh’èist sibh rithe co-dhiù,
ged nach do thuig sibh na sheinn i,
rud a bha fortanach
dhuibhse, mar bhàrd.

Oir tha aineolas na bheàrn
a ghabhas a lìonadh le faclan
mar Spiorad ’s Nàdar,
Eachdraidh ’s Saorsa.

Speal ann an làmh,
a’ gearradh an t-saoghail,
a’ dubhadh a-mach
loidhne mhì-fhreagarrach.

Fàisneachdan

Fo chluasagan mo shean
bha polomints
agus smuig-aodaich,

agus os cionn nan cluasagan,
air mullach chasan na leaba,
bha cnapan meatailt

ann an cruth
lòtasan
dùinte.

Bhiomaid gan togail,
mi fhìn ’s mo bhràthair,
agus a’ cur rudan sna beàrnan fodhpa –

pìosan beaga pàipeir,
fàisneachdan dìomhair,
ann an làmh-sgrìobhaidh neo-chiontach.

Nuair a bhàsaich i
chaidh an leabaidh a ghluasad
agus rùraich mi son meòrachan ar n-òige.

Agus cha robh sgeul orra idir.

Lucozade

Tinneas
na laighe ri taobh botal
còmhdaichte ann am fiolm orainds

dath
a ghabhas a thogail
gu faiceallach bhon ghlainne

fuar air do làmh
agus sracan ann
a bhios a’ lughdachadh

meud an t-saoghail ùir
neònach
a chì thu tron phlastaig

ciaradh an t-samhraidh
a’ nochdadh gu h-obann
air latha liath an earraich

agus blas an deoch
nad bheul
fhathast

milis
searbh
maireannach.